Oriënterend kortverblijf vermijdt onnodige ziekenhuisopnames kwetsbare ouderen 28 juli 2018

 
Vanaf 2020 kunnen erkende centra voor kortverblijf een bijkomende erkenning krijgen als ‘oriënterend kortverblijf’. Hiervoor dienen zij zich te richten op ouderen met zorgnoden die zich thuis in een (potentiële) crisissituatie bevinden of die na een verblijf in het ziekenhuis passende zorg en ondersteuning nodig hebben. Ouderen kunnen in een crisissituatie terechtkomen door bijvoorbeeld plotse ziekte van een partner of het wegvallen van een mantelzorger. Deze ouderen wordt tijdelijk een observatieperiode en een oriënterend zorg- en ondersteuningstraject aangeboden.  In samenspraak met de betrokken actoren en op initiatief van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin heeft de Vlaamse Regering het besluit daartoe bekrachtigd. Lees meer
 
 

Meer mogelijkheden voor flexibele kinderopvang 24 juli 2018

 
Flexibele kinderopvang wordt uitgebreid, toegankelijker en sterker. De Vlaamse Regering keurde daartoe op vrijdag 20 juli een nieuwe subsidieregelgeving goed voor flexibele opvang (en voor het lokaal loket). Na een analyse van het huidige systeem maakt Jo Vandeurzen, Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de weg vrij voor een aangepast en uitgebreid kwalitatief aanbod in de loop van 2019. Lees meer
 
 

Kleinschalige wooneenheden voor begeleide overgang van jongvolwassenen in de jeugdhulp naar zelfstandig leven 20 juli 2018

 
Jongvolwassenen die op het punt staan de jeugdhulp te verlaten hebben soms moeilijkheden met de aanpassing aan het volledig zelfstandig leven en wonen. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin investeert daarom in kleinschalige woonvormen voor jongvolwassenen tussen 16 en 25 jaar. Vier tot zes jongeren kunnen er samenwonen en krijgen er begeleiding op maat. Doelgroep zijn de meest kwetsbare jongeren die moeizaam of niet op ondersteuning van hun eigen omgeving kunnen terugvallen. Lees meer
 
 

Nieuw woonzorgdecreet legt focus op goede interactie met de buurt 20 juli 2018

 
Het nieuwe woonzorgdecreet zal de levenskwaliteit van mensen met een zorgvraag, zowel in de thuiszorg als in de residentiële ouderenzorg, versterken. Na de adviezen van de diverse adviesraden keurde De Vlaamse Regering voor de tweede keer het voorontwerp van decreet voor de woonzorg goed. Het ontwerp van decreet kan nu overgemaakt worden voor advies van de Raad van State. Lees meer
 
 

Update binnenmilieubesluit: maak van ieder huis een gezonde thuis 16 juli 2018

 
Een persoon brengt gemiddeld 85% van zijn tijd binnen door. De luchtkwaliteit binnenshuis is dus belangrijk voor de gezondheid. De laatste jaren is er veel nieuw onderzoek gevoerd naar de stoffen en omgevingsfactoren die daarbij een voorname rol spelen en de hoeveelheid vanaf dewelke er gezondheidsrisico’s zijn. Zo kan bepaald worden of er maatregelen genomen moeten worden. De Vlaamse Regering heeft dan ook haar definitieve goedkeurig gegeven aan een grondige update van het binnenmilieubesluit. Lees meer
 
 

Pagina's

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr